De sectie migratierecht van van Schie advocaten bestaat uit vier ervaren advocaten met een grote expertise op het gebied van het asielrecht, het (reguliere) vreemdelingenrecht en het nationaliteitsrecht:

Wij werken nauw samen met de verschillende spelers in het migratieveld, zoals Vluchtelingenwerk, lokale maatschappelijke organisaties, erkende referenten, facilitators voor start-ups, maar ook de IND en de rechtbanken. Alle advocaten maken deel uit van een of meer van de volgende expertisenetwerken: Werkgroep Rechtsbijstand in Vreemdelingenzaken en Werkgroep Rechtshulp aan Vluchtelingen.

Wij geven u graag advies over uw mogelijkheden om in Nederland te verblijven, een werknemer in Nederland te laten werken, of om uw Nederlandse nationaliteit te verkrijgen of te behouden. Ook staan we u met onze jarenlange ervaring graag bij in het schrijven van een zienswijze of het voeren van bezwaar- of (hoger) beroepsprocedures over verblijf of nationaliteit. Klik hier voor een overzicht van de kosten.

Expertise

Wij kunnen u bijstaan in (onder andere) de volgende kwesties:

 

  • Werken in Nederland

Bent u hoogopgeleid (bv. wetenschappelijk onderzoeker) of gespecialiseerd (bv. Aziatische kok of werkzaam in de creatieve sector) en wilt u in Nederland werken dan kunnen wij u adviseren over de verschillende mogelijkheden. Soms is er verblijf mogelijk op grond een van de volgende regelingen: kennismigranten, Europese blauwe kaart, intra-company-transfer (ICT) of wetenschappelijk onderzoek. In andere situaties kunt u een tewerkstellingsvergunning (TWV)  of een gecombineerde vergunning voor verblijf en arbeid (GVVA) aanvragen.

Wilt u buitenlandse werknemers in dienst nemen en erkend referent worden, dan bespreken we graag met u de mogelijkheden.

Mocht het in de loop van de procedure misgaan dan staan we u bij in eventuele (gerechtelijke) procedures.

 

  • Als zelfstandige in Nederland werken

Wilt u in Nederland gaan ondernemen dan geldt het (strenge) puntensysteem voor u.  Gunstigere verblijfsregelingen gelden voor: start ups (met een RVO erkende facilitator, zoals bv. Health Valley), mensen uit de creatieve sector, Japanse ondernemers (Nederlands-Japans Handelsverdrag (1912), Amerikaanse ondernemers (Nederlands-Amerikaans Vriendschapsverdrag (1956), Turkse ondernemers (Associatieovereenkomst) of EU langdurig ingezetenen. Wij kennen de mogelijkheden en begeleiden u graag bij uw aanvraag en eventuele vervolgprocedures.

 

  • Een partner of familielid naar Nederland brengen

Van Schie advocaten heeft ruime ervaring in het begeleiden van verblijfsaanvragen voor hereniging met partner, kinderen of andere familieleden. Procedures die vaak complex zijn vanwege de vele voorwaarden en de (on)mogelijkheden om aan de voorwaardes te voldoen. Ook de Unierechtelijke regelgeving op dit punt is voor ons bekend terrein (incl. de EU-route).

Wij adviseren u graag over de verschillende verblijfsmogelijkheden en ook over de verplichtingen waaraan u in Nederland of elders moet blijven voldoen. Tevens staan wij u bij in eventuele (gerechtelijke) procedures.

Mocht u gaan scheiden of de relatie loopt anders dan gepland dan kunnen u en uw familieleden soms aanspraak maken op een zelfstandige verblijfsvergunning voor voortgezet verblijf (zie hier).  Ook kan het zijn dat uw huidige verblijfsvergunning wordt ingetrokken(link naar intrekking of wijzing verblijfsvergunning hieronder). Wij kunnen u hierover adviseren en bijstaan in eventuele procedures.

 

  • Studeren in Nederland

Bent u afkomstig uit een land buiten de EU en wilt u in Nederland gaan studeren dan wordt uw verblijfsvergunning aangevraagd door een Nederlandse onderwijsinstelling die door de IND als referent is erkend. Mogelijk dient u eerst gebruik te maken van een voorbereidingsjaar.

Wij kunnen u ook adviseren over de mogelijkheden om tijdens uw studie te werken of te ondernemen. Hebt u direct na uw studie een baan in Nederland gevonden of wilt u gebruik maken van een zoekjaar om werk in Nederland te vinden, dan kunnen wij u adviseren over de mogelijkheden . Ook is verblijf soms mogelijk als u een relatie hebt.

 

  • Humanitaire reden of medische reden

Wilt u een verblijfsvergunning aanvragen voor een andere reden, zoals een medische redenen of een humanitaire reden (denk aan slachtoffers  van huiselijk geweld, slachtoffers van mensenhandel, vreemdelingen die buiten schuld niet uit Nederland kunnen vertrekken) dan staan wij u graag bij met onze expertise.

 

  • Een visum voor kort verblijf aanvragen

Wilt u uw familie in Nederland kortdurend bezoeken en wordt uw visum afgewezen? Wij helpen u graag in de juridische procedure daarover.

 

  • Een Nederlands paspoort aanvragen (naturalisatie)

Wilt u de Nederlandse nationaliteit verkrijgen (door naturalisatie, optie of geboorte) of dreigt u deze te verliezen, dan betreffen dit vaak complexe procedures. Wij helpen u met de aanvraag en staan u bij in de procedure. Soms kan het hiervoor ook nodig zijn dat het vaderschap gerechtelijk moet worden vastgesteld.

Kunt of wilt u geen Nederlandse nationaliteit aanvragen, maar wel permanent in Nederland verblijven? Dan bespreken wij met u de mogelijkheden voor een verblijfsvergunning voor onbepaalde tijd, een EU rechtelijk verblijf als langdurig ingezeten of duurzaam verblijf.

 

  • Unierecht

Niet alleen burgers van de EU, maar ook hun gezinsleden kunnen diverse rechten ontlenen aan de Europese regels.  Wij hebben op dit gebied veel kennis en (procedurele) ervaring en informeren u graag over alle mogelijkheden.

 

  • Asiel

Wij hebben jarenlange ervaring op het gebied van het asielrecht en staan u bij in alle fasen van de asielprocedure. Ook kunnen wij met u de mogelijkheden bespreken voor een eventuele herhaalde aanvraag of een aanvraag voor gezinshereniging van asielzoekers (‘nareis’) en u in deze procedures bijstaan.

 

  • Intrekking of wijziging van verblijfsvergunning

Is de IND voornemens om uw verblijfsvergunning in te trekken, omdat er bijvoorbeeld iets in uw situatie is gewijzigd (bv. scheiding, beroep op bijstand, strafrechtelijke veroordeling, bekend worden van onjuiste gegevens) dan is gespecialiseerde rechtsbijstand van groot belang. Hierdoor is intrekking mogelijk te voorkomen en  kan er misschien een andere verblijfsvergunning worden verkregen.

Ook als u verdachte bent van een strafbaar feit is het belangrijk om voorafgaand aan de behandeling van de strafzaak  rechtsbijstand in te roepen in verband met eventuele verblijfsrechtelijke gevolgen. Van Schie advocaten heeft veel ervaring met zowel de strafrechtelijke als de vreemdelingenrechtelijke procedures die hieruit voortvloeien.

 

Kosten

Gefinancierde rechtsbijstand

Van Schie advocaten werkt indien mogelijk op basis van gefinancierde rechtsbijstand. De Raad voor Rechtsbijstand beoordeelt of u in aanmerking komt voor een toevoeging.  In dat geval hoeft u geen advocaatkosten te betalen, maar bent u ons voor onze werkzaamheden slechts de door de Raad voor Rechtsbijstand opgelegde eigen bijdrage verschuldigd. De hoogte daarvan is afhankelijk van uw inkomen en vermogen en een eventuele doorverwijzing van het Juridisch Loket. Eventuele extra kosten zoals griffierecht, kosten voor vertalingen, medische rapportages, leges, etc. zijn hierbij niet inbegrepen.

In principe komen bezwaar- en beroepsprocedures in aanmerking voor gefinancierde rechtsbijstand. Dit  is anders voor (de begeleiding bij) het indienen van een verblijfsaanvraag. Slechts in zeer bijzondere gevallen verleent de Raad voor Rechtsbijstand daarvoor een toevoeging. Mocht u niet voor een toevoeging in aanmerking komen, dan behandelen wij deze zaken graag voor u op basis van ons uurtarief.

Uurtarief

Indien u niet voor gefinancierde rechtsbijstand in aanmerking komt, rekent van Schie advocaten voor haar werkzaamheden een uurtarief van € 190,- per uur,  excl. btw. Om niet voor verrassingen te staan, maken wij vooraf altijd een inschatting van de benodigde tijd. Door de complexiteit van een zaak kan het  zijn dat deze inschatting tijdens de procedure of advisering dient te worden bijgesteld. In zijn algemeenheid geldt: hoe meer u zelf voorbereidt, hoe goedkoper dit voor u is.

Mocht u liever een vast bedrag betalen voor onze werkzaamheden dan kunnen er in samenspraak met u ook vooraf prijsafspraken worden gemaakt.

Uit ervaring weten wij dat de werkzaamheden voor het indienen van een standaard aanvraag voor een verblijfsvergunning gemiddeld drie uur tijd kost. Als er bijzondere omstandigheden spelen, die de zaak complexer maken, dan kan de aanvraagprocedure meer tijd in beslag nemen.

 

Advies

Wilt u advies?

Voor een adviesgesprek maakt u altijd eerst een afspraak. U kunt hiervoor mailen naar info@vanschieadvocaten.nl of bellen met ons algemene telefoonnummer: 024-3238844.

Gratis spreekuur alleen op afspraak

Eenmaal per week houden wij een gratis migratierechtspreekuur op afspraak. U kunt dan maximaal 15 minuten met een van onze advocaten spreken. Voor heel ingewikkelde zaken is zo’n kort gesprek niet geschikt en kunt u een gewone afspraak maken met een van onze advocaten.

Wilt u een afspraak op het spreekuur dan kunt u bellen met: 024-3238844. We zullen u dan een aantal vragen stellen om te kunnen beoordelen of uw zaak geschikt is voor zo’n kosteloos kort advies. Bij gebleken geschiktheid wordt u op het spreekuur ingepland. Dit vindt plaats op dinsdagochtend tussen 10:00-12:00.

U kunt alleen op het spreekuur komen als u nog niet eerder met een van onze advocaten heeft gesproken.